Структура управління


Начальник Новоград-Волинського МУВГ
Горбонос Олена Василівна, тел.3-77-35

- Направляє діяльність виробничих одиниць та інших структурних підрозділів МУВГ на виконання робіт по ремонту і обслуговуванню меліоративних систем, росту продуктивності праці, широке втілення нової техніки і технології.
- Здійснює керівництво і управління охороною праці в цілому по МУВГ, відповідно до “Закону України по охороні праці".
Направляє діяльність всіх підрозділів на роботу по попередженню дорожньо-транспортних пригод.
Розглядає скарги і заяви працівників, в межах компетенції начальника управління.


В.о. заступника начальника управління
Руднєв Сергій Миколайович, тел.3-77-45

Визначає технічну політику, перспективи розвитку експлуатаційної організації і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів, конструкції і технічного переоснащення меліоративних фондів.
- Забезпечує постійне підвищення технічного рівня експлуатації меліоративних земель, належну якість виконання ремонтно - експлуатаційних робіт, надійність і довговічність роботи меліоративних систем і споруд.
- Координує діяльність усіх виробничих підрозділів з питань технічного вдосконалення меліоративних систем, використання водних ресурсів с\ г постачання.
- Сприяє розробці, розглядає і затверджує плани і заходи запровадження нової техніки і технології. Здійснює керівництво і контроль за формуванням і виконанням планів ремонтно-експлуатаційних робіт , планів водокористування, завдань з підготовки систем до вегетаційного сезону, регулювання водного режиму на осушених землях.
- Бере участь у роботі з паспортизації та інвентаризації меліоративних систем, водогосподарських споруд, систем сільгоспводопостачання.
- Розглядає, координує і бере участь у роботі гідрогеолого - меліоративної служби з проведення спостережень на осушуваних землях, складання матеріалів з меліоративного стану земель, що обслуговують управлінням, і технічного стану меліоративних систем.
- Керує складанням і поданням у відповідні органи звітності із питань що стосується діяльності управління.
- Розглядає і погоджує плани водокористування, регулювання водного режиму, заходи з обліку і боротьби з витратами води. Керує розробкою заходів щодо запобігання шкідливого впливу виробництва на довкілля, бережливого використання природних ресурсів.
- Сприяє скороченню матеріальних, фінансових і трудових витрат раціональному використанню виробничих фондів і всіх видів ресурсів.
- Здійснює контроль за додержанням проектної і технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, вимог органів Державного нагляду за охороною праці.
- Забезпечує постійне вдосконалення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, контролює стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах.

Організовує проведення атестації та раціоналізації робочих місць за умовами праці.


Служба бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер
Гуменюк Катерина Дмитрівна тел. 3-77-30

- Розробка наказу про облікову політику і проектів внесення до нього змін;
- Організація повного обліку основних засобів,сировини, матеріалів,палива, готової продукції, коштів та інших цінностей установи, виконання кошторисів витрат згідно вимог законодавства та національних стандартів;
- Впровадження передових форм i методів бухгалтерського облiку на основі широкого застосування обчислювальної техніки;
- Організація своєчасних розрахунків iз заробітної плати з працівниками організації;
- Складання балансів i бухгалтерської звітності;
- Своєчасне нарахування i перерахування податків i інших платежів до Державного бюджету України;
- Забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів, нарахуванням i перерахуванням податків та інших платежів до Державного бюджету України;
- Своєчасне проведення інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей i розрахунків, а також ревізій у підпорядкованих організаціях iз самостійним балансом;
- Вжиття заходів щодо попередження нестач,розтрат та інших порушень i зловживань, забезпечення своєчасності оформлення матеріалів за нестачами, розтратами, розкраданнями та іншими зловживаннями;
- Складанням податкової i бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів i вiдповiдним бухгалтерських записів, своєчасне подання її вiдповiдним органам;
- Здійснення (спільно з іншими службами) економічного аналізу фінансово-господарської діяльності організації за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, ліквідації втрат i непродуктивних витрат;
- Застосування затверджених у встановленому порядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації, суворе дотримання порядку оформлення цієї документації;
- Забезпечення зберігання бухгалтерських документів i бухгалтерського архіву у встановленому порядку;
- Інші обов’язки, покладені на неї наказами керівництва.

Бухгалтерія здійснює контроль за:
- Правильним i своєчасним оформленням приймання та витрачання матеріалів, палива та інших цінностей;
- Своєчасним стягненням дебіторської та погашенням кредиторської заборгованості;
- Правильним використанням фонду оплати праці,обчисленням i видачею всіх видів премій, винагород i допомоги, дотриманням встановлених штатів, посадових окладів, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат,а також дотриманням платіжної i фінансової дисципліни;
- Списанням нестач,втрат, дебіторської заборгованості та інших коштів;
- Правильним та своєчасним проведенням та оформленням у встановленому порядку переоцінки товарно-матеріальних цінностей.


Служба економіки
Головний економіст -
Гаврилюк Людмила Іванівна, тел. 3-77-45

- Удосконалення організації, діяльності та забезпечення підвищення ролі економічних методів управління;
- Керівництво роботою з економічного планування в управлінні, направленого на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільш економічної ефективності.
- Разом з іншими відділами та службами розробляє річні і перспективні плани по природоохоронних заходах, експлуатації меліоративних систем, використанню трудових ресурсів.
- Розробляє єдині кошториси видатків бюджетних витрат на експлуатацію і капітальний ремонт міжгосподарської мережі управління. Контролює виконання основних показників разом з іншими відділами.
- Забезпечує правильність застосування тарифних ставок та розцінок, посадових окладів, встановлення розрядів робітникам. Контролює додержання штатної дисципліни.
- Організовує роботу по удосконаленню структури управління, розробляє штатні розписи згідно з діючими схемами посадових окладів.
- Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво і організаційні роботи по зменшенню дебіторської і кредиторської заборгованості та платежів до бюджету.
- Контролює додержання управліннями трудового законодавства, постанов, розпоряджень і інших нормативних актів вищестоящих органів з питань організації праці і заробітної плати.
- Подає в установлені терміни статистичні звіти та інформацію на рішення, постанови та накази по питаннях, які стосуються компетенції структурного підрозділу.
- Організовує розробку прогресивних техніко-економічних нормативів і доводить їх до інших структурних підрозділів управління.
- Забезпечує систематичний контроль за ходом виконання встановлених планових завдань дільниць управління.
- Забезпечує постійний контроль за ходом виконання постанов Уряду, нормативних документів Держводагентство України, розпоряджень облводресурсів і своєчасно інформує начальника та головного інженера управління по даних питаннях.
- Розробляє показники і порядок преміювання.
- Організовує навчання спеціалістів по економічних питаннях.
- Контролює використання бюджетних та позабюджетних коштів управління та подає пропозиції начальнику управління щодо їх використання.
- Здійснює постійний контроль за надходженням коштів з Держбюджету на утримання заходів по водному господарству та інформує начальника управління.
- Забезпечує роботу з установами державного казначейства з фінансування із державного бюджету.
- Здійснює економічний аналіз фінансово-господарської діяльності управління та готує необхідні пропозиції керівництву про використання бюджетних коштів на експлуатаційні потреби , використання капіталовкладень, впровадження нових форм господарювання.


Служба з управління інфраструктурою
Провідний інженер гідротехнік -
Крилова Вікторія Сергіївна, тел. 3-77-45

Служба здійснює функції контролю у структурних підрозділах управління:
- За обліком меліоративних земель, наявності паспортів технічної характеристики систем, своєчасним внесенням змін у дані паспортів, станом виконання документації на ремонтно-доглядові роботи;
- За виконання обсягів робіт по технічному обслуговуванню, поточному та капітальному ремонтах міжгосподарської мережі, меліоративного моніторингу;
- За правильним складанням проектно-кошторисної документації на ремонтні роботи, калькуляцій на виконання платних послуг;
- За виконанням заходів щодо поліпшення технічного стану осушувальних систем, боротьбі із заболоченням, водною та вітровою ерозією;
- За роботою гідрометричної служби;
- За метрологічним забезпеченням;
- За уточненням вартості меліоративних фондів, трансформації меліоративних земель та підготовкою пропозиції щодо їх списання;
- За правильним визначенням вартості обсягів виконаних робіт і списання матеріалів згідно форми М-29;
- За роботою засобів малої механізації;
- За виконанням заходів щодо збереження технологічної цілісності і підготовки осушувальних систем до вегетаційного періоду, до роботи в зимових умовах, до безаварійного пропуску повені;
- За створенням безпечних і здорових умов праці. додержанням правил техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт на меліоративних системах.


Служба водних об'єктів та техногенно-екологічної безпеки
Інженер з використання водних ресурсів –
Марчук Зоя Віталівна, тел. 3-77-45Ремонтна майстерня і машинний двір
Головний механік –
Прищепа Володимир Миколайович


Служба з управління персоналом
Інженер з підготовки кадрів I категорії –
Савчук Людмила Петрівна, тел. 3-77-30

Контактні дані:


Телефон: - (04141) 3-77-35, 3-77-45, 3-77-30
Поштова адреса: - Україна, м.Нов-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 236.
Електронна адреса:- [email protected]