Положення управління


ПОЛОЖЕННЯ ПРО НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Загальні положення

1.1. Новоград-Волинське міжрайонне управління водного господарства (далі-Управління) є бюджетною неприбутковою організацією, підпорядковується Басейновому управлінню управлінню водних ресурсів річки Прип'ять (далі БУВР Прип'яті) і належить до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Бюджетним Кодексом України, нормативно-правовими актами Держводагентства, БУВР Прип'яті, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

1.3. Управління в межах своїх повноважень забезпечує на території Новоград-Волинського, Баранівського районів та міста Новоград-Волинського Житомирської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення та економіки водними ресурсами, здійснює виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем, що перебувають у державній власності.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку з зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

1.5. Найменування та юридична адреса Управління:
Повне найменування: Новоград-Волинське міжрайонне управління водного господарства.
Скорочене найменування: Новоград-Волинське МУВГ.
Місцезнаходження: 11706, м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного,236.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері водного господарства та меліорації земель, забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах, впровадження досягнень науки і нової техніки, нових технологій, передового досвіду роботи.

2.1.2. Проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

2.1.3. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, водосховищ та інших об’єктів міжгосподарського значення.

2.1.4. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію державних меліоративних систем та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інших водогосподарських об’єктів.

2.1.5. Організація виконання довгострокових державних і комплексних програм щодо розвитку меліорації земель, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об'єктів.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить пропозиції БУВР Прип'яті, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації.

2.2.2. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями і здійснюють діяльність у межах районів зони обслуговування Управління.

2.2.3. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту міжгосподарських меліоративних систем, протиповіневих водогосподарських споруд, водосховищ та інших об’єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до законодавства і нормативно - правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності.

2.2.4. Вдосконалює діючі меліоративні системи і гідротехнічні споруди шляхом проведення своєчасної реконструкції, автоматизації та комп’ютеризації, підвищення технічного рівня експлуатації водогосподарських об’єктів, впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду.

2.2.5. Визначає потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.

2.2.6. Готує та подає на розгляд БУВР Прип'яті пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

2.2.7. Забезпечує виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.8. Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.

2.2.9. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання та експлуатацію.

2.2.10. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку районів.

2.2.11. Здійснює в установленому порядку добір кадрів управління, формує в установленому порядку кадровий резерв управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління, а також осіб, включених до кадрового резерву.

2.2.12. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

2.2.13. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.

2.2.14. Організовує роботу по ефективному використанню меліорованих сільськогосподарських угідь, забезпечує складання основних показників водокористування по меліоративних системах, проведення гідрометричних робіт та розробку відповідної документації.

2.2.15. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових мало витратних та перспективних енергозберігаючих заходів, вдосконалення існуючих засобів зв’язку та впровадження альтернативних.

2.2.16. Розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем.

2.2.17. Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

2.2.18. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах.

2.2.19. Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об'єктів.

2.2.20. Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропози­цій, обмін досвідом з питань водного господарства і меліорації земель.

2.2.21. Погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду.

2.2.22. Погоджує договори оренди водних об'єктів.

2.2.23. Погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів.

2.2.24. Здійснює моніторинг технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд, що належать до сфери його управління.

2.2.25. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

2.2.26. Здійснює у межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства України, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

2.2.27. Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів.

2.2.28. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію БУВР Прип'яті щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки.

2.2.29. Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок та подає їх БУВР Прип'яті.

2.2.30. Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

2.2.31. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.2.32. Здійснює державний облік водокористування.

2.2.33. Здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки.

2.2.34. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

2.2.36. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю.

2.2.37. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Управління має право:

3.1.1. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління облводресурсів, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

3.1.2. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління БУВР Прип'яті, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

3.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, створювати комісії та робочі групи.

3.1.4. Вести господарську діяльність та надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства.

3.1.5. Проводити процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також здійснювати технічний нагляд за веденням робіт, які виконуються іншими організаціями на водогосподарських об’єктах та землях водного фонду.

3.1.6. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Управління зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна.

3.2.2. Утримувати у належному технічному стані об'єкти виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі управління.

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з законодавством України.

3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

3.2.5. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління.

3.2.6. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами.

3.2.7. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства України щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства України.

3.2.8. Забезпечувати у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

3.2.9. Для здійснення координації діяльності в районах, подавати до БУВР Прип'ять фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами.

3.2.10. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.2.11. Виконувати інші обов’язки, відповідно до чинного законодавства України.

4. Майно та кошти

4.1. Майно Управління складається з основних фондів та обігових коштів, вартість яких відображається на балансі Управління.

4.2. Майно Управління є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Управлінням, здійснюється з дозволу Держводагентства України, у порядку, встановленому законодавством.

4.3. Джерелами формування майна є:
- майно, передане Управлінню Держводагентством України;
- бюджетні асигнування;
- надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;
- безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Фінансування Управління здійснюється за рахунок коштів фондів Державного бюджету України.

4.5. Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій меліорації та водного господарства Державного агентства водних ресурсів України, які затверджуються Міністерством екології та природних ресурсів у встановленому порядку.

4.6. Управління у встановленому законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.

4.7. Управління забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з законодавством.

4.8. Перевірки та ревізії діяльності Управління здійснюються БУВР Прип'ять та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Керівництво Управлінням

5.1. Держводагентство України здійснює управління та контроль за діяльністю Управління з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2. Держводагентство України:

5.2.1. Закріплює за Управлінням майно, необхідне для його діяльності.

5.2.2. Затверджує Положення про Управління та зміни і доповнення до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення та приймає рішення у зв'язку з його порушеннями.

5.2.3. За поданням начальника БУВР Прип'яті призначає на посаду та звільняє з посади начальника Управління шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із відповідною державною адміністрацією.

5.2.4. За поданням начальника БУВР Прип'ять погоджує призначення та звільнення з посад головного інженера та головного бухгалтера Управління.

5.2.5. Здійснює контроль за виконанням Управлінням своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.

5.2.6. Координує діяльність Управління з питань регулювання і використання водних ресурсів.

5.2.7. Здійснює контроль за ефективним використанням майна, що є державною власністю і закріплене за Управлінням.

5.3. Керівництво діяльністю Управління здійснює начальник і за встановленим розподілом обов'язків – головний інженер Управління.

5.4. Начальник Управління самостійно вирішує питання діяльності Управління за винятком віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1. Діє без довіреності від імені Управління, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Управління у відносинах з державними органами, підприємствами, установами і організаціями.

5.5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг.

5.5.3. Користується правом розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління та майном відповідно до чинного законодавства.

5.5.4. Призначає на посади та звільняє з посад головного інженера та головного бухгалтера Управління за погодженням з Держводагентством України.

5.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Управління , формує кадровий резерв.

5.5.6. Затверджує посадові інструкції головного інженера та інших працівників Управління.

5.5.7. Затверджує положення про відділи та служби Управління та посадові інструкції працівників Управління, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням.

5.5.8. Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників Управління.

5.5.9. Укладає договори ( угоди), видає довіреності, відкриває рахунки в установах Державного казначейства та банків.

5.5.10. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників Управління.

5.5.11. Вирішує інші питання, віднесенні чинним законодавством, Держводагентством України, БУВР Прип'яті, цим положенням до компетенції начальника.

5.5.12. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Управління здійснюється БУВР Прип'ять.

5.5.13. Штатний розпис та кошторис на утримання Управління затверджує БУВР Прип'ять.

5.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Управління з працівниками регулюються законодавством України про працю.

5.7. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудящих в Управлінні відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

6. Ліквідація та реорганізація Управління

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства України у відповідності до вимог чинного законодавства або за рішенням суду.

6.2. У разі реорганізації Управління всі його майнові права та обов’язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3. У разі ліквідації Управління активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства України відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету відповідно до чинного законодавства.

6.4. У разі реорганізації або ліквідації Управління працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

6.5. Ліквідація вважається завершеною, а Управління таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

7. Прикінцеві положення 7.1. Зміни та доповнення до цього Положення відбуваються при зміні законодавства України і затверджуються наказом Держводагентства України та реєструються відповідно до чинного законодавства. 7.2. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід’ємною частиною. Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

Контактні дані:


Телефон: (04141) 3-77-35, 3-77-45, 3-77-30
Поштова адреса: Україна, м.Нов-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 236.
Електронна адреса: [email protected]