Нормативні документи

Нормативні документи


ЗАКОНИ УКРАЇНИ ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ВОДОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

● Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96- із змінами;
●Водний кодекс України ( Закон України від 6 червня 1995 року №213/95-ВР із змінами);
●Земельний кодекс України (Закон України від 25 жовтня 2001 року із змінами);
●Закон України „ Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року” від 24 травня 2012 року № 4836 - VI;
●Закон України « Про аквакультуру » від 18 вересня 2012 р. № 5293 – VI;
●Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 року № 1268 – ХІІ із змінами;
●Закон України „Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 року №1389-ХІУ із змінами;
●Закон України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні » від 16 жовтня 2012 р. № 5456 – VI;

ПІДЗАКОННІ АКТИ ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ВОДОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
● Положення про державну систему моніторингу довкілля. (Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року №391);
● Перелік річок та водойм, що внесені до водних об'єктів місцевого значення. (Затверджений наказом Держводгоспу України від 3 червня 1997 року №41, зареєстрований в Мінюсті України 6 січня 1998 року №2/2442) до ст.5 Водного кодексу України;
● Порядок користування землями водного фонду. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №502) до ст.85 Водного кодексу України;
● Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 року № 486) до ст.87 Водного кодексу України із змінами;
● Порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 87) із змінами;
● Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року №557) до п.7 ст.14 Водного кодексу України із змінами;
●Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №321 «Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року №459) до частини 4 ст.49 Водного кодексу із змінами;
● Порядок розроблення й затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1100) до ст.38 Водного кодексу України із змінами.

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ВОД
● Порядок ведення державного обліку водокористування (Затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78);
● Форма звітності №2ТП-водгосп (річна) „Звіт про використання води”. (Затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78);
● Типові форми первинного обліку з використання вод (ПОД-11 „Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням, ПОД-12 „Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами”, ПОД-13 „Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються”. (Затверджені наказом Держкомстату України від 27 липня 1998 року №264).

ВІДОМЧІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
● Програма державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентства України контролю за якістю поверхневих вод. (Затверджена наказом Держводагентства України від 30 грудня 2011 року №310) із змінами від 06.12.2012 №339;
● Про затвердження програм моніторингу вод (Затверджено наказом Держводагентства України від 11.06.2019 року №336);
● Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод. (Затверджене наказом Мінекології від 24 грудня 2001 року №485);
● Правила технічної експлуатації меліоративних систем (Затверджені наказом Держводгоспу України 25 грудня 2001 року№285);
● Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів. (ВНД 33-3.4-01-2000);
● Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем (ВБН В.2.4 -33-3.3-2001) та ін.;
● Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах. (ВНД 33- 1.1-14-2001).
● З 01.07.2013р набирає чинності Закон України «Про аквакультуру», яким зокрема вносяться зміни до Водного та Земельного кодексів України, а також визначається новий порядок надання водних об’єктів у користування на умовах оренди.
● Складається з УІ розділів, та 24 статей.
● аквакультура (рибництво) - сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об'єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.
● Наказом №99 від 18.03.2013р. Міністерства екології та природних ресурсів України затверджено Порядок розроблення паспорта водного об’єкта. Зареєстровано в Мін’юсті України 18.05.2013р.
● Наказом №236 від 28.05.2013р. Міністерства екології та природних ресурсів України затверджено Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти. Зареєстровано в Мін’юсті України 17.06.2013р.
● Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013р №420 затверджено Типовий договір оренди водних об’єктів.
Коментарі до Закону України "Про аквакультуру"
● З 01.07.2013 набрав чинності Закон України „Про аквакультуру”,відповідно до прикінцевих положень якого статтю 51 Водного кодексу України, викладено у новій редакції.
● Зазначений закон та зміни до статті 51 Водного кодексу України змінюють існуючий підхід до процедури надання водних об”єктів в користування на умовах оренди.
● Відповідно до прийнятих змін,чинне законодавство розрізняє різні процедури та принципи надання водних об”єктів.
● По-перше водосховища (крім водосховищ комплексного призначення),ставки, озера та замкнені природні водойми надаються в користування на умовах оренди відповідно у порядку, передбаченому статтею 51Водного кодексу України, для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних, і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.
● Відповідно до статті 1 Водного кодексу України водосховище комплексного призначення – водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреаційних).
● Водні об”єкти надаються у користування на земельних торгах (статті 135-139 Земельного кодексу України)у комплексі із земельною ділянкою, органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України (при цьому віднесення водного об”акта до загальдержавного або місцевого не має значення), відповідно до договору оренди, погодженого з територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України.
● Типовий договір оренди водних об”єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420.
● У договорі оренди водного об”акта визначаються зобов”язання, щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об”акта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами.
● Крім того, типовим договором оренди передбачено відповідальність орендаря за шкоду, що може бути нанесена третім особам, внаслідок неналежного виконання умов договору.
● Надання водних об”єктів у використання на умовах здійснюється за наявності паспорта водного об”акта. Порядок розроблення паспорта водного об”єкта затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 18.05.2013 за № 775/23307.
● Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об”єкти затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518
● Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до статті 51 Водного кодексу України водні об”єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків визначених законом.
● Так, зокрема у статті 47 Водного кодексу України передбачені можливість та порядок обмеження права загального водокористування.
● Відповідно до положень зазначеної статті на водних об”єктах, надання в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об”єств оренду, що може бути врегульовано у договорі оренди або у додатковій угоді між ними.
● Водокористувач (орендар), який узяв водний об”єкт у користування на умовах оренди, зобов”язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об”єкті, наданому в оренду.
● Орендарі водного об”єкта зобов”язані передбачати місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).
● З наведеного вбачається, що громадяни України мають право реалізовувати свої права на загальне водокористування у передбачених для цього місцях.
● При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.
● Якщо водокористувачем (орендарем) не встановлено таких умов, загальне водокористування визначається дозволеним без обмежень, а заборона загального водокористування водними об”єктами , наданими в користування на умовах оренди є підставою для розірвання договору оренди.
● По-друге частини рибогосподарських водойм об”єктів, рибогосподарські технологічні водойми, акваторії (водний простір) внутрішніх морських вод, територіальні моря, виключної (морської) економічної зони України, надаються в користування на умовах оренди відповідно до статті 14 Закону України „Про аквакультуру” для цілей аквакультури.
● Рибогосподарською технологічною водоймою є штучно створена водойма спеціального технологічного призначення, що визначається технічним проектом та/або паспортом, яка наповнюється штучно за допомогою гідротехнічних споруд і пристроїв та призначення для створення умов існування і розвитку об”єктів аквакультури (до зазначених водойм відносяться водойми державних та комунальних підприємств рибогосподарської галузі).
● Щодо орендодавців то відповідно до статті 122 Земельного кодексу України повноваження щодо надання водних об”єктів у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам, а за межами населених пунктів – Раді міністрів Автономної республіки Крим та обласним державним адміністраціям.
● Щодо водного об”акта, частина якого розташована в межах населеного пункту, а інша частина за його межами, то один із способів надання такого об”акта в оренду шляхом зміни меж населеного пункту таким чином, щоб весь водний об”єкт знаходився в межах населеного пункту або за його межами. Зміна меж населеного пункту здійсйснюється у порядку, передбаченому Земельним кодексом України (статті 173-176 Земельного кодексу України). Також можливим є передача частини земельної ділянки (дна водного об”акта) у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність (стаття 117 Земельного кодексу України).
● Щодо діючих договорів укладених до 01.07.2013,то відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
● Відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не впливає із суті зобов”язання.
● Разом з цим, відповідно до статті 770 цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм (оренду), до нового власника переходять права та обов”язки наймодавця (орендодавця), якщо інше не передбачене договором.
● Крім того, відповідно до статті 32 Закону України „Про оренду землі” перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи,а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов договору, якщо інше не передбачено договором.

Контактні дані:


Телефон: (04141) 3-77-35, 3-77-45, 3-77-30
Поштова адреса: Україна, м.Нов-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 236.
Електронна адреса: [email protected]